Regulamin Serwisu BUSBUS

Obowiązuje od 31.12.2021r.

§ 1 Informacje ogólne

1. Właścicielem i Operatorem Serwisu jest BUSBUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lesku, adres ul. Mickiewicza 17, 38-600 Lesko wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000810903, posiadającą NIP: 5170402786, o kapitale zakładowym 5 000 zł, dalej jako Administrator lub Operator.

2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Serwisu o nazwie BUSBUS.

3. W niniejszym Regulaminie zostały określone bazowe rodzaje usług oraz zakresy i warunki ich świadczenia, a także zasady zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz usług przewozowych.

4. Zamawiający i Przewoźnicy korzystający z Serwisu zobowiązani są do przestrzegania prawa, zasad współżycia społecznego oraz poszanowania dobrego imienia i interesów prawnych Operatora oraz innych Zamawiających i Przewoźników.

5. Operator zastrzega sobie prawo usunięcia Konta bądź czasowego zablokowania możliwości korzystania z treści i usług Zamawiającym oraz Przewoźnikom naruszającym lub nie respektującym postanowień Regulaminu, a także naruszającym w jakikolwiek sposób interesy Operatora lub innych Użytkowników i Przewoźników. Ocena wystąpienia powyższych niepożądanych zachowań pozostaje w gestii Operatora.

6. Z usług oferowanych przez Serwis mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

7. Operator informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w, użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

§ 2 Terminy i definicje

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) BUSBUS - oznacza to Operatora Serwisu znajdującego się pod adresami www.busbus.pl, www.busbus.eu, www.busbus.de, www.location.busbus.eu tj. spółkę BUSBUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lesku, adres ul. Mickiewicza 17, 38-600 Lesko wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000810903, posiadającą NIP: 5170402786, o kapitale zakładowym 5 000 zł.

2) Danych Osobowych - należy przez to rozumieć podane dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika w procesie rejestracji, informacje przetwarzane przez Serwis w celu określonym w Regulaminie; szczegółowe informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w tym także Polityka Prywatności dostępne są na stronie internetowej www.busbus.pl/privacy

3) Przewoźniku – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu art. 43 k.c.

4) Autobus - należy przez to rozumieć pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób łącznie z kierowcą oraz inne pojazdy będące w posiadaniu Przewoźnika za pomocą których będzie realizowana Usługa Przewozowa, na podstawie umowy przewozowej;

5) Oferta – należy przez to rozumieć propozycję zawarcia umowy Usług Przewozu osób na warunkach określonych przez Przewoźnika udostępnioną Zamawiającemu przez BUSBUS;

6) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Serwisu;

7) Serwisie – należy przez to rozumieć portal internetowy działający pod adresem internetowym www.busbus.pl, www.busbus.eu, www.busbus.de, www.location.busbus.eu prowadzony przez Operatora

8) Usługa Przewozowa – usługa wynajmu autokaru z kierowcą świadczona na podstawie zawartej Umowy Przewozu osób przez Przewoźnika dla Operatora na rzecz Zamawiającego. Przy czym BUSBUS nie świadczy Usługi Przewozowej;

9) Umowa Przewozu – należy przez to rozumieć umowę o przewóz osób zawartą między Przewoźnikiem a Użytkownikiem na warunkach określonych przez strony umowy zawieraną za pośrednictwem Serwisu, której stroną nie jest BUSBUS;

10) Umowa – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem lub między Przewoźnikiem a Operatorem, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

11) Usłudze – należy przez to rozumieć usługę świadczoną przez Operatora na rzecz Zamawiającego lub Przewoźnika za pośrednictwem Serwisu.

12) Zamawiający – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz przedsiębiorcę w rozumieniu art. 431 k.c., która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie, określonych w § 3 ust. 3 pkt. 1), w tym ze spersonalizowanego procesu zamawiania Usług Przewozowych.

13) Konto – należy przez to rozumieć przydzieloną danemu Zamawiającemu lub Przewoźnikowi część Serwisu, za pomocą której może on dokonywać określonych działań w Serwisie, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

14) Rejestracja - należy przez to rozumieć jednorazową czynność, polegająca na założeniu Konta w Serwisie na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

15) Zapytanie Ofertowe - należy przez to rozumieć formularz/zapytanie wysłane do Przewoźnika za pośrednictwem Serwisu dotyczące Usługi Przewozowej.

16) Prowizja – należy przez to rozumieć formę wynagrodzenia pobieraną przez Operatora od Przewoźnika za pośrednictwo w zawieraniu Umowy Przewozowej.

17) Opłata – należy przez to rozumieć wynagrodzenie przysługujące Przewoźnikowi za zrealizowaną Usługę Przewozową.

18) Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145)

2. W każdym przypadku, w którym w definicjach znajdujących się powyżej użyto dla określenia oznaczonej czynności, osoby lub rzeczy liczby pojedynczej, definicje te mają odpowiednie zastosowanie do liczby mnogiej, gdy zaś użyto liczby mnogiej, definicje te stosuje się odpowiednio do liczby pojedynczej.

3. Każdy Zamawiający i Przewoźnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu i zapoznania się z jego treścią.

§ 3 Zakres i charakter Usług

1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Serwis funkcjonuje jako pośrednik pomiędzy Zamawiającym a Przewoźnikiem udostępniając przestrzeń do ogłaszania się Przewoźników i umożliwiając Zamawiającym wyszukiwanie i otrzymywanie ofert oraz zawieranie Umów Przewozu.

3. Przewoźnik może korzystać z bezpłatnych Usług polegających na umieszczaniu Ofert w Serwisie. W celu skorzystania przez Przewoźnika z możliwości umieszczania Ofert w Serwisie, Przewoźnik zobligowany jest do założenia Konta.

4. Operator na podstawie dodatkowych, odrębnych umów świadczy odpłatne usługi reklamowe polegające na: udostępnieniu przestrzeni reklamowej na stronie Serwisu przy niesprecyzowanej lub sprecyzowanej lokalizacji użytkownika lub udostępnieniu przestrzeni reklamowej na stronie głównej Serwisu przy sprecyzowanej lokalizacji na podstawie danych użytkownika serwisu zebranych przez Serwis.

5. Zamawiający mogą bezpłatnie wyszukiwać, przeglądać, wyświetlać, porównywać, zawierać Umowy Przewozowe dostępne w Serwisie.

6. Zamawiający mogą składać Zapytania Ofertowe do Przewoźnika. Przewoźnik powinien odpowiedzieć na Zapytanie Ofertowe poprzez Serwis w terminie do 24 godzin od złożenia zapytania, w przeciwnym razie, Zapytanie Ofertowe zostanie anulowane.

7. Do zawarcia Umowy Przewozu między Przewoźnikiem, a Zamawiającym, jest wymagana Rejestracja.

8. Za Usługę Przewozową realizowaną za pośrednictwem Serwisu, Operator będzie pobierał od Przewoźnika Prowizję na zasadach określonych w odrębnej umowie zawartej z Przewoźnikiem.

9. BUSBUS nie wynajmuje Autobusów i nie oferuje żadnych Usług związanych z przewozem osób.

10. BUSBUS nie jest stroną Umów Przewozu zawieranych pomiędzy Zamawiającym, a Przewoźnikiem, a także nie gwarantuje, że Zamawiający oraz Przewoźnik są uprawnieni do zawarcia i wykonania Umowy Przewozu.

11. BUSBUS nie odpowiada za jakość świadczonych Usług Przewozu przez Przewoźnika na rzecz Zamawiającego, a także nie gwarantuje kompletności, użyteczności lub zgodności z prawem Oferty Przewoźnika.

12. Przewoźnik jest odpowiedzialny za należyte wykonanie umowy zawartej między Zamawiającym a Przewoźnikiem i rozstrzyganie ewentualnych roszczeń lub innych problemów związanych z umową pomiędzy Zamawiającym a Przewoźnikiem.

13. Zamawiającym lub Przewoźnik ma możliwość wysyłania wiadomości do Operatora za pomocą wiadomości e-mail lub formularza kontaktowego. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktu umożliwiającego Zamawiającemu lub Przewoźnikowi kontakt z Operatorem jest zawierana na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia konta z Serwisu.

14. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia działania całości lub poszczególnych funkcjonalności w Serwisie w następujących przypadkach:

1) łamania regulaminu serwisu;

2) podejrzenia istnienia zagrożenia dla bezpieczeństwa serwisu i/lub użytkowników;

3) podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.

§ 4 Rejestracja

1. Przewoźnik w celu umieszczenia Oferty lub skorzystania z innych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu zobligowany jest do dokonania Rejestracji.

2. Zamawiający jest zobowiązany do Rejestracji w celu zawierania Umowy Przewozu.

3. Rejestracja umożliwia założenie Konta.

4. Rejestracja Zamawiającego lub Przewoźnika następuje drogą internetową za pośrednictwem Serwisu. Istnieje możliwość logowania się do Serwisu za pośrednictwem innych serwisów, w tym serwisów społecznościowych. Logowanie za pośrednictwem innych serwisów powoduje takie same skutki, jak Rejestracja bezpośrednio w Serwisie.

5. Zamawiający lub Przewoźnik wypełnia formularz rejestracyjny umieszczony na stronie www.busbus.pl, www.busbus.eu, www.busbus.de, www.location.busbus.eu poprzez podanie wymaganych w nim danych.

6. W celu Rejestracji Zamawiający lub Przewoźnik podaje następujące dane:

a) Imię i nazwisko, (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: firma, NIP i osobę reprezentującą)

b) Adres lub siedziba przedsiębiorstwa (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej);

c) Adres e-mail;

d) Numer telefonu;

e) Numer konta bankowego;

f) Indywidualne hasło wymagane do każdorazowego logowania się do Serwisu.

7. Powiadomienie o zatwierdzeniu Konta Zamawiający lub Przewoźnik otrzyma pocztą elektroniczną od Operatora po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

8. W razie utraty hasła Zamawiający lub Przewoźnik może wystąpić do Operatora o możliwość zmiany hasła.

9. Poprzez kliknięcie pola „Zarejestruj się”, Zamawiający lub Przewoźnik wyraża zgodę na rozpoczęcie korzystania z Serwisu. Rozpoczęcie i korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności.

10. Jeżeli Zamawiający i/lub Przewoźnik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności nie może korzystać z Serwisu.

11. Zamawiający i/lub Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za błędnie wprowadzone dane w formularzu rejestracyjnym.

12. Zamawiający i/lub Przewoźnik powinien na bieżąco aktualizować dane Konta. Zabrania się podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.

13. Zamawiający i/lub Przewoźnik akceptuje, iż Operator będzie posiadał wgląd do podawanych w Serwisie danych i informacji oraz wszelkich innych zapisków poczynionych w ramach funkcjonalności Serwisu w każdym czasie.

14. W sytuacji, gdy dane Zamawiającego i/lub Przewoźnika wymagają dodatkowej weryfikacji, lub w przypadku powzięcia uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa Konta lub zawierania Umowy Przewozowej, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Operator może:

1) uzależnić korzystanie z Serwisu od potwierdzenia przez Zamawiającego i/lub Przewoźnika odpowiednimi dokumentami jego wiarygodności,

2) zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto. Kontakt i weryfikacja mogą nastąpić również poprzez nawiązanie przez Operatora kontaktu z Zamawiającym i/lub Przewoźnikiem poza Serwisem, w tym telefonicznie lub mailowo.

15. Zamawiający i/lub Przewoźnik ma prawo posiadać tylko jedno aktywne Konto w Serwisie. W przypadku powzięcia przez Operatora informacji, iż Zamawiający i/lub Przewoźnik jest posiadaczem więcej niż jednego Konta, Operator może je zawiesić, do czasu wyjaśnienia sprawy. Z uprawnienia tego Operator może skorzystać także w przypadku, gdy osoba trzecia podszywa się pod Zamawiającego i/lub Przewoźnika lub w inny sposób zakłóca działanie Serwisu. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Operator zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Zamawiającego lub Przewoźnika.

§ 5 Serwis

1. Operator stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez użytkownika z Serwisu, zapisywane są przez serwer Operatora na dysku twardym urządzenia końcowego Zamawiającego i Przewoźnika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Serwisu na urządzeniach końcowych Zamawiającego i Przewoźnika. Każdy Zamawiający i Przewoźnik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Operator wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

2. Serwis korzysta z technologii geolokalizacji. Geolokalizacja ograniczona jest wyłącznie do oznaczenia lokalizacji, z której użytkownik korzysta z serwisu.

3. Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Serwisu była bezpieczna tzn., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.

4. Operator oświadcza, iż niezależnie od podjętych przez niego działań mających na celu zabezpieczenie Serwisu, ze względu na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, Zamawiający i Przewoźnicy powinni liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania wprowadzonych danych przez osoby nieuprawnione. Dlatego powinni oni również w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia poprzez stosowanie zabezpieczeń chroniących korzystających z sieci Internet.

5. Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Serwisu, w szczególności inny wygląd Serwisu (szata graficzna), niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy, bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Operatora do Zamawiających i Przewoźników dotyczącej możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego przejęcia hasła lub innego bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Operator zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania z Serwisu.

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub łączu internetowym, z którego korzysta Zamawiający i Przewoźnik, a które uniemożliwiają korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

7. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych Przewoźników oraz podmiotów współpracujących. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów reklamowych niepochodzących od Operatora.

§ 6 Korzystanie z Serwisu

1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe zarówno bez logowania, jak po zalogowaniu się Zamawiającego i/lub Przewoźnika do Konta, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3. Jednak dostęp do pełnych funkcjonalności Serwisu jest możliwy jedynie po zalogowaniu.

2. Zalogowanie się Zamawiającego i/lub Przewoźnika następuje poprzez podanie przez użytkownika adresu e-mail i hasła wskazanych podczas rejestracji.

3. W ramach korzystania z Serwisu użytkownikom mogą być oferowane Usługi w ramach spersonalizowanych materiałów reklamowych otrzymywanych od Operatora.

§ 7 Zamawianie Usługi Przewozowej

1. BUSBUS oferuje usługi pośrednictwa w procesie wyszukiwania i zamawiania przewozów.

2. Zamawiający celem złożenia Zapytania Ofertowego wypełnia formularz w Serwisie lub wybiera pojazd poprzez wyszukiwarkę i składa Zapytanie Ofertowe poprzez przycisk „Wyślij”. Przewoźnik na bazie zapytania ofertowego ustala ostateczną należność za Usługę Przewozową, a następnie przesyła zindywidualizowaną Ofertę do Zamawiającego. Zamawiający może zaakceptować Ofertę, co skutkuje zawarciem Umowy Przewozowej pomiędzy Zamawiającym a Przewoźnikiem.

3. Przewoźnik i Zamawiający są zobowiązani do odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe i jego wersję po nałożeniu zmian, w terminie nie dłuższym niż do 24 godzin od złożenia jego ostatniej wersji. W przypadku braku odpowiedzi do upływu tego czasu Zapytanie Ofertowe zostaje anulowane.

4. Zamawiający składając Zapytanie Ofertowe i/lub zamawiając Usługę Przewozu wyraża jednocześnie zgodę na wysyłanie mu wiadomości e-mail, a także udostępnianie jego numeru telefonu celem realizacji Zapytania Ofertowego i/lub zamówienia Usługi Przewozowej, a także innych materiałów informacyjnych i promocyjnych z tym związanych.

5. Zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia Opłaty za Usługę Przewozową Przewoźnikowi najpóźniej w terminie do 14 dni poprzedzających godzinę rozpoczęcia Usługi Przewozowej. W przypadku, jeżeli usługa ma odbyć się w terminie krótszym niż 14 dni od momentu zawarcia Umowy Przewozu, Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty do godziny od zawarcia umowy. Nieuiszczenie opłaty w określonym terminie skutkuje zerwaniem umowy.

6. W przypadku wystąpienia dodatkowych kosztów niemożliwych do przewidzenia związanych z Usługą Przewozową, Przewoźnik może obciążyć Zamawiającego dodatkową Opłatą, w trakcie lub po realizacji Usługi Przewozowej. Zamawiający musi wyrazić zgodę na przyjęcie dodatkowej Opłaty w Serwisie.

7. W momencie zawarcia Umowy Przewozowej, pojazd powiązany z Ofertą w określonym terminie, jest wyłączony z prezentacji w Serwisie na czas realizacji tej Usługi Przewozowej od godziny rozpoczęcia umowy do jej planowanego zakończenia.

8. Przewoźnicy płacą serwisowi BUSBUS Prowizję od ceny brutto Usługi Przewozowej wynikającej z Umowy Przewozu zawartej pomiędzy Przewoźnikiem a Zamawiającym i ewentualnych dodatkowych kosztów, w terminie do 30 dni od zawarcia Umowy Przewozowej.

9. Przewoźnik akceptując Regulamin zobowiązuje się do uregulowania Prowizji. Niedozwolone są działania Przewoźnika, których celem lub skutkiem jest uniknięcie płatności w związku z naliczonymi przez BUSBUS Prowizjami.

10. Pomimo, że Serwis pełni charakter bazy danych usług przewozowych, to w Serwisie widoczne będą Oferty Przewoźników pozostających w relacjach handlowych z BUSBUS. Dostępna baza danych podlega ochronie zgodnie z ustawą o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U.2019.2134).

11. Przelicznik walut na platformie BUSBUS służy wyłącznie celom informacyjnym i nie powinien być traktowany jako wiarygodny i dokładny. Rzeczywiste ceny mogą różnić się od obliczonych przez przelicznik walut.

12. Zawarcie Umowy Przewozu za pośrednictwem Serwisu możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej.

13. Operator nie gwarantuje stałej dostępności Oferty Przewoźnika w Serwisie i nie ponosi z tytułu jej braku jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Zamawiającego.

§ 8 Płatności

1. W przypadku korzystania przez Przewoźnika z odpłatnych Usług świadczonych przez Operatora, Przewoźnik powinien uregulować zobowiązanie wobec Operatora.

2. BUSBUS generuje umowę i fakturę w imieniu przewoźnika, na której znajdują się dane niezbędne do realizacji przelewu pokrywającego Opłatę ze strony Zamawiającego na konto Przewoźnika.

3. BUSBUS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek (autoryzowane, nieautoryzowane lub niewłaściwe) obciążenie przez Przewoźnika, ani nie zwrócone kwoty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz Przewoźnika. BUSBUS nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody lub straty dowolnej natury poniesione przez Zamawiającego lub Przewoźnika w wyniku lub w jakiś sposób w związku z transakcją.

§ 9 Anulowanie Usługi Przewozu

1. Zarówno Zamawiający, jak i Przewoźnik mogą anulować zaplanowaną Usługę Przewozową.

2. Celem otrzymania pełnego zwrotu Opłaty, Zamawiający zobowiązany jest anulować przejazd na przynajmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem Usługi Przewozu lub w przeciągu godziny od zawarcia Umowy.

3. Gdy Zamawiający przekroczy ten czas, zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty za Usługę Przewozu w całości lub jej części. Obowiązek uiszczenia Opłaty lub jej części może zostać anulowany jedynie za wyraźną zgodą Przewoźnika, poprzez Serwis.

4. Zamawiający może zmienić parametry Usługi Przewozu jedynie za zgodą Przewoźnika. Jeżeli nastąpi zmiana terminu lub godziny zasady anulowania będą się odnosić do pierwotnej godziny i daty złożenia zamówienia.

5. Przewoźnik może anulować Usługę Przewozu bez konsekwencji na 14 dni przed jej rozpoczęciem. W tym przypadku Przewoźnik zobowiązany jest do zwrotu kwoty pobranej od Zamawiającego w ramach Opłaty za realizację Usługi Przewozu.

6. Przewoźnik może zaproponować Zamawiającemu inny środek transportu posiadający wszystkie funkcjonalności zawarte w Umowie Przewozu. Zamawiający może wyrazić na to zgodę, nie wyrazić na to zgody lub anulować Usługę Przewozu bez ponoszenia konsekwencji.

7. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa kierowcy lub pasażerów Przewoźnik może odmówić realizacji Usługi Przewozu z uwagi na złe warunki atmosferyczne, stan zdrowia kierowcy lub awarie Autobusów. Decyzję tę może podjąć zarówno w trakcie realizacji Usługi Przewozu, jak i przed jej rozpoczęciem. W takiej sytuacji Przewoźnik zobowiązany jest do zwrotu Opłaty za Usługę Przewozu do Zamawiającego lub zapewnienie usługi o nie gorszym standardzie.

§ 10 Obowiązki

1. Zamawiający i/lub Przewoźnik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, a także zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, a także z poszanowaniem praw Operatora i osób trzecich.

2. Zabronione jest umieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, treści których jawność została wyłączona, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do popełnienia przestępstwa, a także wypowiedzi wulgarnych.

3. Zamawiający i/lub Przewoźnicy zobowiązani są niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia (lub zagrożeniu naruszenia) ich praw lub praw osób trzecich, w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie powiadomienia należy zgłaszać Operatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: kontakt@busbus.pl.

§ 11 Odpowiedzialność

1. Zamawiający i/lub Przewoźnik korzysta z Serwisu dobrowolnie, na własną odpowiedzialność, wobec czego odpowiedzialność Operatora za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu, w szczególności brak jej funkcjonowania, a także nieprawidłowe funkcjonowanie wyłączona jest w możliwie najszerszym, prawnie dopuszczalnym zakresie.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Zamawiających i/lub Przewoźników z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na skutek podania przez Zamawiającego i/lub Przewoźnika Serwisu nieprawdziwych danych i informacji.

3. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniając jej prawidłowe działanie, nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich Usług Serwisu, jak również ich bezbłędnego lub bezawaryjnego działania.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają Urządzenia Mobilne użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom i użytkownikom Zarejestrowanym korzystanie z Serwisu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezadowalającą jakość oraz wydajność Serwisu.

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w działaniu Serwisu spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności koniecznością jej konserwacji, nienależytą jakością połączenia Internetowego, uszkodzeniem lub wadą urządzeń telekomunikacyjnych, awarią sieci telekomunikacyjnej, bądź działaniem osób trzecich.

6. Przewoźnik oświadcza, iż posiada uprawnienia i licencje wymagane prawem do wykonywania przewozu osób w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym. BUSBUS nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwość złożonego oświadczenia.

7. Przewoźnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprawdziwość złożonych oświadczeń i zapewnień oraz za niedopełnienie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu lub zawartej Umowy Przewozu z Zamawiającym.

8. Przewoźnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za oferowane Usługi Przewozu i za nienależyte ich wykonanie.

9. Operator nie ponosi wobec Zamawiającego jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności mogące zaistnieć między wizualizacją lub wyposażeniem Autobusów dostępnych u Przewoźnika, które zostały udostępnione w Serwisie, a ich stanem rzeczywistym, w szczególności stanem wizualnym lub technicznym.

10. Operator nie ponosi wobec Zamawiającego jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Przewozu zawartej z Przewoźnikiem za pośrednictwem Serwisu. Wszelkie roszczenia w przedmiotowym zakresie Zamawiający zgłasza bezpośrednio do Przewoźnika.

11. Skargi i żądania w odniesieniu do zawarcia lub realizacji Usługi Przewozowej należy kierować do Przewoźnika.

12. Bez względu na to, czy Opłata za Usługę Przewozową została pobrana bezpośrednio przez Przewoźnika, czy też za pośrednictwem BUSBUS, to Przewoźnik jest stroną odpowiedzialną za odebranie, potrącenie, przekazanie czy zapłacenie odpowiednim organom podatków należnych za Usługę Przewozową. BUSBUS nie występuje jako strona Umowy.

§ 12 Prawa własności intelektualnej

1. Operatorowi przysługują wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu i jego poszczególnych elementów, wobec czego korzystanie z Serwisu w sposób lub w celach niezgodnych z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa jest niedozwolone i skutkuje odpowiedzialnością użytkownika wobec Operatora.

2. Wskazuje się w szczególności, iż:

1) ochronie prawno-autorskiej podlega program (w tym kod źródłowy), na którym opiera się działanie Serwisu oraz jego interfejs (warstwa graficzno-funkcjonalna widziana na urządzeniu Zamawiającego, Przewoźnika), a także wszelkie elementy graficzne, multimedialne i twórcze elementy funkcjonalne Serwisu;

2) ochronie poufności w ramach ochrony know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa podlegają wszelkie elementy Serwisu, w tym wykorzystane idee i rozwiązania zastosowane w Serwisie.

3. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu Operator udziela Zamawiającemu i/lub Przewoźnikowi licencji na korzystanie z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, takie uprawnienie licencyjne jest udzielane wyłącznie w zakresie własnego użytku dozwolonego i nie upoważnia Zamawiającego i/lub Przewoźnika do udzielania dalszych licencji, ani do korzystania z Serwisu w innych celach.

4. Przewoźnik oświadcza, że:

1) posiada wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, w tym w szczególności prawa ochronne do znaków towarowych, prawa rejestracji wzorów przemysłowych, do treści udostępnionych Operatorowi w celu realizacji Umowy, a także, że wykorzystanie tych treści nie będzie naruszało praw osób trzecich;

2) udziela Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na wykorzystanie praw własności intelektualnej, w tym autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych tj. do zdjęć, modeli 3D, materiałów graficznych, praw własności przemysłowej tj. logotypów, nazw handlowych oraz znaków towarowych udostępnionych Operatorowi w celu realizacji Umowy w tym publicznie dostępnych materiałów należących do Przewoźnika powiązanych z marką lub markami, którymi Przewoźnik oznacza lub promuje realizowane przez siebie Usługi Przewozowe dostępne w swojej Ofercie. Realizacja Umowy obejmuje udostępnienie funkcjonalności Serwisu jej Użytkownikom za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego, w celu realizacji Usług, usprawniania funkcjonowania i rozwoju Serwisu, wymiany informacji, promocji i reklamy, jak również w ramach świadczenia przez Operatora Usług dla podmiotów trzecich. Przewoźnik udziela Operatorowi licencji w powyższym zakresie na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalania utworu oraz zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w szczególności technikami cyfrowymi i techniką zapisu komputerowego w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku;

b) eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie, sieci telefonii komórkowej lub udostępniania w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;

c) wykorzystania w Serwisie, na stronach innych serwisów współpracujących z Operatorem, w programach komputerowych i w aplikacjach mobilnych;

d) wykorzystywania w dowolnej formie na potrzeby informacji, promocji i reklamy oraz realizacji usług w ramach Serwisu;

e) udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie);

f) tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian,

g) wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, zmian, modyfikacji i wytwarzania pochodnych prac (np. modeli 3D na podstawie zdjęć produktów);

3) jest w pełni uprawniony do udzielenia licencji Operatorowi, o której mowa powyżej oraz do wykorzystania ich do udostępniania, prezentowania, promocji i reklamowania swojej Oferty w Serwisie;

4) udziela Operatorowi zezwolenia na sporządzenie opracowania oraz ich elementów będących przedmiotem licencji, jak również korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami dla celów realizacji Usług;

§ 13 Zakończenie korzystania z Serwisu

1. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy (zamknięcie Konta) w każdym czasie, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje on zmian wprowadzonych w Regulaminie, lub udostępnionej aktualizacji/modyfikacji Serwisu.

2. W przypadku stwierdzenia, że Zamawiając, Przewoźnik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora, Operator może podjąć wszelkie dozwolone prawem działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Serwisu.

§ 14 Postępowanie reklamacyjne

Wszelkie reklamacje z tytułu nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać Operatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@busbus.pl . Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail; a ponadto w każdym przypadku model urządzenia, na którym wystąpił problem z funkcjonowaniem Serwisu. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 30 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości. Operator poinformuje Zamawiającego i/lub Przewoźnika za pomocą poczty elektronicznej o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji do Zamawiającego i/lub Przewoźnika o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

§ 15 Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w tym także Polityka Prywatności dostępne są pod linkiem www.busbus.pl/privacy

§ 16 Zmiana regulaminu

1. Operator może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (nowelizacja powszechnie obowiązującego prawa lub zmiana formy organizacyjnej Operatora) lub technicznych (modernizacja Serwisu, zmiana sposobu funkcjonowania Serwisu). Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu wraz z podaniem przyczyny takiej zmiany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest Konto na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje również w komunikacie wyświetlanym w Serwisie, na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie Zamawiający i/lub Przewoźnik powinien dokonać akceptacji nowych postanowień Regulaminu lub odmówić jego akceptacji poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres kontakt@busbus.pl Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest tożsama z wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

2. Jeżeli Zamawiający i/lub Przewoźnik przed upływem terminu wskazanego powyżej nie złoży oświadczenia o odmowie akceptacji, uważa się, że zaakceptował zmieniony Regulamin bez zastrzeżeń z chwilą upływu tego terminu.

§ 17 Zamknięcie Konta

Zamawiający bądź Przewoźnik może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę zawartą z BUSBUS, poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza wypowiedzenia umowy. W tym przypadku dostęp do wszystkich dotychczas opublikowanych funkcjonalności zostanie zablokowany. Zamknięcie konta nie skutkuje zerwaniem zawartych wcześniej umów i realizacji wcześniej zawartych zobowiązań.

§ 18 Treści niedozwolone na Serwisie

Treściami niedozwolonymi na Serwisie są:

1) treści marketingowe i reklamowe, w tym logo firm, linki lub nazwy firm przedsiębiorstw niewspółpracujących z BUSBUS,

2) linki i hiperłącza prowadzące do podmiotów zewnętrznych,

3) spam, niepożądane próby nawiązania kontaktu lub treści, które są publikowane wielokrotnie, przez co uniemożliwiają swobodne użytkowanie,

4) treści, które promują nielegalne lub szkodliwe działania bądź nawołują do nich, a także treści wulgarne, obsceniczne, napastliwe lub zawierające groźby,

5) treści o charakterze dyskryminacyjnym,

6) próby podszywania się pod kogoś innego,

7) treści nielegalne lub takie, które naruszają prawa osób trzecich lub innych podmiotów, w tym prawo własności i prawo do prywatności,

8) Oferty lub profile, które zawierają informacje nieprawdziwe, fałszywe lub mogące wprowadzić w błąd Zamawiającego i/lub Przewoźnika.

§ 19 Dyskryminacja

1. BUSBUS sprzeciwia się wszelkim formom dyskryminacji Zamawiających i Przewoźników ze względu na: kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, orientację seksualną, tożsamość płciową oraz stan cywilny.

2. Przewoźnicy współpracujący z BUSBUS nie mogą:

1) odmówić realizacji usługi Zamawiającemu ze względu na jego kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, orientację seksualną, tożsamość płciową czy stan cywilny,

2) narzucić lub zmienić warunki umowne Zamawiającemu ze względu na jego kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, orientację seksualną, tożsamość płciową czy stan cywilny,

3) zamieszczać Ofert ani ogłoszeń, które zniechęcają lub wskazują na preferencje dotyczące Zamawiających ze względu na ich kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, orientację seksualną, tożsamość płciową oraz stan cywilny,

4) narzucić innych warunków ani odrzucić rezerwacji na podstawie wieku Zamawiającego lub jego sytuacji rodzinnej tam, gdzie jest to prawnie zabronione,

5) odmówić Zamawiającemu świadczenia Usługi Przewozowej ze względu na faktyczną lub domniemaną niepełnosprawność, jeżeli nie wyklucza ona dostępności do zamówionego środka transportu;

6) zabronić lub ograniczyć korzystania z urządzeń wspomagających poruszanie się dostępnych w ramach wyposażenia pojazdu,

7) zamieszczać Ofert ani ogłoszeń, które zniechęcają lub wskazują na preferencje dotyczące Zamawiających ze względu na ich niepełnosprawność.

3. Przewoźnicy podają:

1) zgodne z prawdą informacje o udogodnieniach swojej Oferty (lub ich braku), które mogą mieć wpływ na poczucie bezpieczeństwa Zamawiających w pewnym wieku lub podróżujących z dziećmi i które mogą powodować, że dana Usługa Przewozowa będzie dla nich nieodpowiednia,

2) zgodne z prawdą informacje o ułatwieniach swojej oferty (lub ich braku), aby Zamawiający z niepełnosprawnościami mogli sami ocenić, czy dana oferta odpowiada ich indywidualnym potrzebom.

4. Przewoźnicy mają prawo zadawać szczegółowe pytania celem określenia z osobą niepełnosprawną optymalnie dostosowanej do jej potrzeb Usługi Przewozu.

5. W przypadku odmowy realizacji Usługi Przewozu, Przewoźnik zobowiązany jest podać Zamawiającemu uzasadnione powody odmowy realizacji Usługi Przewozu.

6. BUSBUS może blokować Konta Przewoźników, którzy nie przestrzegają obowiązujących zasad Serwisu.

7. Przewoźnicy współpracujący z BUSBUS mogą z uwzględnieniem wyjątków wymienionych powyżej:

1) odrzucić Zapytanie Ofertowe o Usługę Przewozu ze względu na czynniki, które nie są zabronione przez prawo,

2) wymagać od pasażerów poszanowania ograniczeń dotyczących żywności spożywanej w pojeździe lub używania wyrobów tytoniowych, e-papierosów, spożywania alkoholu itp.

8. W przypadku, gdy dana Oferta zawiera język sprzeczny z zasadami Serwisu, Przewoźnik zostanie poproszony o usunięcie określonych zwrotów. BUSBUS może również, według własnego uznania, podjąć odpowiednie kroki, włącznie z zablokowaniem Konta Przewoźnika.

§ 20 Postanowienia końcowe

1. Użytkownik serwisu nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w całości lub w części, na rzecz osób trzecich bez uprzedniej wyraźnej zgody Operatora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne – w wersjach aktualnie obowiązujących.

3. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe jego postanowienie zachowują pełną moc i skuteczność. Postanowienia niniejszego Regulaminu nieważne lub nieskuteczne zostaną zastąpione postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, a także najbardziej doń zbliżonymi.

4. Ewentualne spory wynikłe w związku z korzystaniem z Serwisu rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora i podlegają prawu polskiemu, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego właściwy będzie sąd według właściwości ogólnej.

5. Platforma rozwiązywania sporów online Komisji Europejskiej jest dostępna pod następującym linkiem https://ec.europa.eu/odr. Uwaga: obecnie nie korzystamy z alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów związanych ze skargami klientów.

Powiadomienia

!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji